top of page

NEWS

Your United Oromo Evangelical Churches Resource Center

The UOEC Council on its 27th Annual meeting (July 13 – 14, 2022) elected new Board members and passed a resolution to stop war and atrocity in Ethiopia.

 

Council Meeting Minutes

 

Resolution: UOEC No.01-22 Adopted on July 14, 2022


Gabaasa Walga'ii Lubootaa 2020
03/07/2020
See Full Report 

Gabaasa hojii Boordii Tokkummaa Waldoota Oromoo Warra Wangeelaa kan bara
2022 (Adoolessa 13 fi 14 /2022)

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF UOEC REGARDING THE COVID-19 VIRUS.

3/20/2020

Waldoota UOEC Hundumaaf

 

Nagaan Waaqayyoo Gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u!

 

 “Waaqayyotti nuyi kooluu in galla, inni humna keenya, inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu, tulloonnis hurgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu, nuyi hin sodaannu" Faarfannaa 46:1-2

 

Haalli amma guutummaan addunyaa, biyya tokkoon tokkoon keenya keessa jiru dabalatee keessa jiru baay'ee ulfaataa dha. Biyyi lafaa yaaddoo guddaa keessa jira. Akkuma hundi keenya beeknu, haalii CORONO VIRUS kanaa yaaddeessa ta’eera. Akka namaatti nuunis yaaddeessuu dandaa’a. Haa ta’u malee nuti gooftaa qabna. Waaqayyo gaarii dha, yeroo rakkinaattis iddoo baqaa ti, warri isa amanatanis beeka." Naahom 1:7. Nuyi warri Waaqayyoon qabnu guyyaa gidiraa fi guyyaa gaaga'ama akkasii laafa itti baqannee oollu qabna. Kanaaf amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti baqadhaa! Abdii keenya gooftaa Yasus Kristos irra goodhachuun baay’ee barbaachisaa dha.  Akka namaatti dhukuba kana irraa of eguuf waan gochuun nu irra jiru mara gochuu qabna. Kanatti dabaluun, odeefannoo karaa naannoo biyyaa fi magaalaa keessa jiru darbuu uummata keenyaaf dabarsuudhaan of eeggannoo gaa’aa akka isaan goodhaan goochuun gaariidha. Yeroo baay’ee dafnee  waa  hojii oolichuu itti boodeetti haafna. Dhukuuba kana irratti kun ta’u hin qabu. Hundumti keenya eeggannoo goochuu qabna. Dhukuba irraa of eeguu dandeenyuun midhamuu hin qabnu.

Kanaaf waldoonni, Luboonniif Geggessitoonni keenya haalaa ulfaata kana keessatti :- 

  1. Waldaa keessan yks amantoota keessan jajjabeessa. 

  2. Biyya keessa jirtaniif kadhadhaa. 

  3. Saba keenyaf, biyya keenyaaf haa kadhanna. Nannoon baay’een qoqqobbii Interneetaa fi Bilbilaa keessa waan jiraniif, odeeffannoo argachuu illee hin dandaa'an. Kanaaf Waaqayyoo akka harka irra qabuuf kadhadhaa. 

  4. Akka Biyya keessa jirutti qajeelfama mootummaan dabarsu hojii irra oolchuun nagaa keenyaaf kan saba keenya haa eegnu.

  5. Yeroo rakkisaa kana keessatti bilbilaan wal gaafadhaa.

 

Nus yeroo hundumaa kadhata keenyaan isin duka jira. Jabaadhaa!


1Pheexros 5: 7 Inni isiniif waan yaaduuf, yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa. Ameen!

Yeroo eebbifamaa qabaadhaa!

Luba Kamisoo Booruu

March 20, 2020

bottom of page